Fauna Buzăului nu prezintă specii caracteristice, despre care s-ar putea afirma că sălăşluiesc numai aici, dar, favorizată şi de faptul că judeţul concentrează în limitele sale toate formele de relief, este foarte variată, alcătuind un interesant tablou ecologic şi cinegetic.

Printre animalele nevertebrate terestre întâlnite aici se numără o serie de moluşte (Helicella, Helix pomatia, Ena montană), insecte, arahnide diverse, printre care o menţiune aparte o merită scorpionul carpatic (Euscorpius carpathicus).

    

(Creative Image foto)

Vertebratele terestre sunt larg reprezentate de amfibieni (broasca brună de pământ, salamandra, brotăcelul, broasca roşie de munte), reptile (şopârla cenuşie, guşterul, şopârla de munte, şerpi neveninoşi - Natrix n. şi, mai rar, vipera), păsări (vrabia, bufniţa, cucuveaua, şoimul, grangurul, gaiţa, pupăza, piţigoiul, sitarul, cucul, ciocănitoarea pestriţă, ciocănitoarea verde românească, mai rar întâlnită în restul ţării, privighetoarea, mierla, forfecuţa, corbul (Corvus corax) - ocrotit de lege, eretele, acvila de munte (Aquila chrysaetos) - ocrotită de lege, cocoşul de munte (Tetrao urogallue – ocrotit), mamifere (orbetele, popândăul, hârciogul, cârtiţa, liliacul, şoarecele de câmp, şoarecele de pădure, dihorul, iepurele, veveriţa, pisica sălbatică, râsul (Lynx Lynx), bursucul, lupul, vulpea, mistreţul, cerbul, ursul (Ursus arctos–ocrotit).

În apele curgătoare şi în lacuri sunt multe specii de viermi moluşte, crustacee, amfibieni şi peşti (caras, crap, biban şi chiar păstrăv şi lipan).