COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET-FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI:

 

1.          ALECU VALERIU - președinte

2.          VOICU CONSTANTIN

3.          GIURGEA GHEORGHE

4.          LUNGU MARIUS

5.          GOȘMAN VICTORIA

6.          COLȚEANU CORNELIA

7.          BORZEA STELIAN

 

LEGEA Nr. 215 a administrației publice locale

CAPITOLUL II — Secțiunea a II-a — ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

Art.35. (1) Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului exercită următoarele atribuții principale:

a) analizează și avizează:

b) efectuează studii privind elaborarea de strategii, programe și prognoze de dezvoltare economico-socială a județului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale;

(2)  Pe baza constatărilor rezultate, prezintă consiliului județean rapoarte, sinteze, concluzii, în vederea aprobării și punerii lor în aplicare.