Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Acces la informaţiile de interes public

Transparenţa decizională

Aparatul de specialitate

Organigrama

Statul de funcţii

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

 

Site Proiect:

PROGRAM DE INTERVENȚII INTEGRATE PENTRU ȘOMERI - CERTITUDINEA UNUI VIITOR DURABIL

  Prezentare proiect

  Detalii înscriere program de intervenții integrate

  Prezentare Power-Point de la evenimentul de lansare a proiectului

  Fotografii de la evenimentul de lansare a proiectului - Buzău

 Stadiul implementării proiectului

 Stadiul derulării procedurilor de achiziție publică din cadrul proiectului

Anunț privind reluarea lansării procedurii achiziție publică ”Servicii de catering (masă) pentru participanții la cursuri din Regiunea Sud-Est” (20.01.2015)

 Documentația de atribuire a contractului de achiziție publică de prestare ”Servicii de catering (masă) pentru participanții la cursuri din Regiunea Sud-Est”

 Exemple de bună practică puse la dispoziție de partenerul transnațional SC TECSEO

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 12.02.2014)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti (ultima actualizare 17.11.2014)

 

 

 

Servicii on-line

Formulare on-line

 

Echipa de mini fotbal a Consiliului Judeţean Buzău

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2014

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2013

- CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ 2011

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 

free hit counters

 

Calculul rutelor şi distanţelor rutiere între toate oraşele din România sau Europa:

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 

Anunț achiziție directă
Servicii de consultanță în
domeniul achizițiilor directe

Descarcă documentația

(publicat la 30.01.2015)

 

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în dezvoltarea economico-socială a județului, aduce la cunoștință publică faptul că a fost elaborat proiectul
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI PLANUL DE ACȚIUNI ALE JUDEȚULUI BUZĂU 2014-2020:
Partea 1 Partea 2 Partea 3

Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul Strategiei de Dezvoltare Durabilă și Planul de Acțiuni ale Județului Buzău 2014-2020, care poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Buzău sau la sediul autorității - Direcția de Dezvoltare Regională.
Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris, pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, până la 16.02.2015.

(publicat la 22.01.2015)

 

Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării în ședința ordinară din 29 ianuarie 2015:

 

1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare stabilit în anul 2014;

2. Darea în administrarea Liceului Tehnologic “Victor Frunză” Rm. Sărat pe perioadă determinată, a unui imobil aflat în proprietatea publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Micşunelelor, nr. 9;

3. Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2015-2016;

4. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

5. Aprobarea prelungirii valabilităţii Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău, Centrul Cultural Francofon şi Institutul Francez din România;

6. Aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Asociaţia “Vox Civic” Buzău, comuna Verneşti şi Institutul pentru Politici Publice Bucureşti în promovarea proiectului “Centru comunitar de resurse pentru romii din Cîndeşti” în cadrul Fondului ONG România, componenta 2 – Justiţie Socială;

7. Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în calitate de partener al proiectului “Acţiuni inovative de dezvoltare personală şi integrare socială activă a tinerilor din sistemul de protecţie a copilului” în cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”;

8. Aprobarea colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu unele organizaţii neguvernamentale;

9. Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vadu Paşii;

10. Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Gura Teghii;

11. Desemnarea înlocuitorului reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă la care unitatea administrativ-teritorială – Judeţul Buzăi este membru fondator/asociat;

12. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul  Movila Banului-Buzău şi retur, operatorului de transport  SC ELY SAM TRANS RAPID  SRL;

13. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul  Pleşcoi-Berca-Ojasca-Buzău şi retur, operatorului de transport SC MILLENIUM  TRANS SRL.

Suplimentar:

14. Revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 254/2013 pentru aprobarea asigurării managementului Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău de către manager – persoană juridică.

(publicat la 23.01.2015)

 

În conformitate cu prevederile art.39 și art.76 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, publicăm în sinteză
PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI BUZĂU PE ANUL 2015.
Proiectul urmează a fi supus dezbaterii și adoptării plenului Consiliului Județean Buzău în ședința ce va avea loc în data de 12 februarie 2015.
Până la data de 01.02.2015, locuitorii județului Buzău pot depune contestații la proiectul de buget la compartimentul Relații publice al Consiliului Județean Buzău sau pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro.

(publicat la 16.01.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

Consiliul judeţean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în organizarea, coordonarea, reglementarea și controlarea serviciului de transport public de persoane la nivelul județului Buzău aduce la cunoștința publică faptul că a fost elaborat proiectul de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, aprobat prin H.C.J. Buzău nr. 238/2012, modificată și completată prin H.C.J.Buzău nr. 174/2013.

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007, ale alin.4 lit.e din Ordinul M.A.I. nr.353/2007 actualizat, precum și ale art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, care poate fi consultat accesând linkurile de mai jos sau la sediul autorității - Biroul de transport public local.

Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Expunere de motive

Proiect de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Anexa 1 - Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 - Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizată

Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

(publicat la 21.11.2014)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Activități de Tineret și Sport
Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Activități Cultural-Recreative și Turism
Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Educație și Activități Civice
Lista solicitărilor respinse

În vederea încheierii convenţiilor de finanţare nerambursabilă beneficiarii sunt rugaţi să depună
 
Formularul de identificare
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/2012 pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile judeţului Buzău), la sediul Consiliului Judeţean Buzău, camera 23, parter.

 

Nota privind propunerea de reluare a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat.
Detalii

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU, fundația Consiliului Județean Buzău.
Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

 

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 10.06.2014


Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014


Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire din data de 04.04.2014


Lista traseelor din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău rămase nesolicitate și pentru care s-au înregistrat solicitări de renunțare


În atenția operatorilor de transport rutier
Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României - ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.


Lista traseelor nesolicitate și neatribuite din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 29 ianuarie 2015

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău

Şedinţa ordinară din 19 decembrie 2014
- Hotărârea nr.277/2014 - Hotărârea nr.286/2014
- Hotărârea nr.278/2014 - Hotărârea nr.287/2014
- Hotărârea nr.279/2014 - Hotărârea nr.288/2014
- Hotărârea nr.280/2014 - Hotărârea nr.289/2014
- Hotărârea nr.281/2014 - Hotărârea nr.290/2014
- Hotărârea nr.282/2014 - Hotărârea nr.291/2014
- Hotărârea nr.283/2014 - Hotărârea nr.292/2014
- Hotărârea nr.284/2014 - Hotărârea nr.293/2014
- Hotărârea nr.285/2014 - Hotărârea nr.294/2014

Şedinţa extraordinară din 11 decembrie 2014
- Hotărârea nr.270/2014 - Hotărârea nr.274/2014
- Hotărârea nr.271/2014 - Hotărârea nr.275/2014
- Hotărârea nr.272/2014 - Hotărârea nr.276/2014
- Hotărârea nr.273/2014  

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro