Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Acces la informaţiile de interes public

Transparenţa decizională

Aparatul de specialitate

Organigrama

Statul de funcţii

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 12.02.2014)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti

(ultima actualizare 17.11.2014)

 

 

 

Servicii on-line

Formulare on-line

 

Echipa de mini fotbal a Consiliului Judeţean Buzău

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2014

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2013

- CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ 2011

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Număr de vizitatori:
 

free hit counters

 

Calculul rutelor şi distanţelor rutiere între toate oraşele din România sau Europa:

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


 

 

ANUNŢURI PUBLICE

 


Anunț achiziție directă.
SERVICII DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ


Descărcare documentație

(publicat la 24.02.2015)

 

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei contractuale de execuţie vacante de ,,consilier, gradul profesional IA pe durata implementării proiectului ,, Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 19 martie 2015, ora 1000 – proba scrisă şi în data de 23 martie 2015, ora 1400 – interviul.            

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 11 martie 2015 (inclusiv), la Serviciul resurse umane, salarizare – Consiliul judeţean Buzău.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, salarizare – tel. 0238/414112 – int. 127 sau 134.

Condiţiile de participare la concurs :

  studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică;

 Bibliografia:

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare    M.O. nr. 123/ 2007;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice   M.O. nr. 1.105/ 2004;

3. PROGRAMUL OPERAŢIONAL  SECTORIAL  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013, Ghidul  Solicitantului – Condiţii Generale, 2013 ;

4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL  SECTORIAL  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013, Condiţii Specifice, Cerere de Propuneri de Proiecte de Tip Strategic nr. 125 ,, Fii activ pe piaţa muncii”, Axa Prioritară 5 ,, Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 ,, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, iunie 2013.

 

Condiții de participare

 

(publicat la 26.02.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

 ANUNŢĂ

organizarea procedurii de selecţie a proiectelor pentru atribuirea finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2015

Prin Hotărârea nr. 33/2015 a fost aprobat Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2015, pentru activităţi nonprofit de interes general.

Finanţările nerambursabile se vor acorda pentru proiecte/programe şi acţiuni elaborate şi organizate de asociaţii şi fundaţii, cluburi şi asociaţii sportive private în domeniile:

- Promovarea sportului de echipă (handbal, fotbal, baschet, volei, rugby, hochei pe gheaţă, futsal, oină, crichet, etc);

- Promovarea sportului individual (gimnastică, atletism, şah, lupte, patinaj, aeromodelism, judo, tenis, ciclism, etc);

- Sport de masă (sportul pentru toţi);

Documentaţia aferentă solicitării se întocmeşte cu respectarea prevederilor din Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă  aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 33/2015 şi se va depune în pachet închis, la Registratura Consiliului Judeţean Buzău, până la data de 20 MARTIE 2015.

Selecţionarea şi evaluarea propunerilor de proiecte se va finaliza în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a solicitărilor.

Anexa 1 - Formular de Cerere de finanțare

Anexa 2 - Bugetul detaliat al proiectului - Surse de finanțare preconizate

Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere

Anexa 4 - Declarație de parteneriat

Anexa 5 - Declarație de imparțialitate

Anexa 6 - Curriculum Vitae

Anexa 7 - Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Anexa 8 - Formular pentru raportări intermediare și finale

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se pot adresa la sediul Consiliului Judeţean Buzău, Biroul colaborare instituţii şi servicii publice – camera 23, telefon 0238/725957, 0238/725176 int. 208.

(publicat la 20.02.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

 ANUNŢĂ

organizarea procedurii de selecţie privind acordarea de subvenţii  de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2015, asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială

Prin Hotărârea nr. 33/2015 a fost aprobat Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2015, pentru activităţi nonprofit de interes general.

Pentru domeniul asistenţei sociale subvenţiile se vor acorda cu respectarea metodologiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 33/2012, liniile prioritare stabilite pentru subvenţionare fiind următoarele:

a. copii/copii cu handicap;

b. persoane vârstnice;

c. persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;

d. persoane încadrate într-un grad de handicap;

e. alte persoane aflate în situaţii de dificultate.

 

Documentaţia aferentă solicitării este prevăzută la art. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 1153/2001  şi se va depune în pachet închis, la Registratura Consiliului Judeţean Buzău, până la data de 20 MARTIE 2015.

Lista documentelor

Formulare

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii pot consulta Site-ul oficial al autorităţii (http://www.cjbuzau.ro) sau se pot adresa la sediul Consiliului Judeţean Buzău, Biroul colaborare instituţii şi servicii publice – camera 23, telefon 0238/725957, 0238/725176 int. 208.

(publicat la 20.02.2015)

 

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în dezvoltarea economico-socială a județului, aduce la cunoștință publică faptul că a fost elaborat proiectul
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI PLANUL DE ACȚIUNI ALE JUDEȚULUI BUZĂU 2014-2020:
Partea 1 Partea 2 Partea 3

Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul Strategiei de Dezvoltare Durabilă și Planul de Acțiuni ale Județului Buzău 2014-2020, care poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Buzău sau la sediul autorității - Direcția de Dezvoltare Regională.
Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris, pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, până la 16.02.2015.

(publicat la 22.01.2015)

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al Planului Urbanistic Zonal Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menționat.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerințele legislației privind protecția mediului

(publicat la 30.01.2015)

 

Consiliul judeţean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în organizarea, coordonarea, reglementarea și controlarea serviciului de transport public de persoane la nivelul județului Buzău aduce la cunoștința publică faptul că a fost elaborat proiectul de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, aprobat prin H.C.J. Buzău nr. 238/2012, modificată și completată prin H.C.J.Buzău nr. 174/2013.

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007, ale alin.4 lit.e din Ordinul M.A.I. nr.353/2007 actualizat, precum și ale art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, care poate fi consultat accesând linkurile de mai jos sau la sediul autorității - Biroul de transport public local.

Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Expunere de motive

Proiect de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014

Anexa 1 - Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 - Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând  cu 01.01.2014, actualizată

Propunerile, observațiile, sugestiile pot fi formulate de cei interesați în scris pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro sau pot fi depuse la Compartimentul Relații Publice al Consiliului Județean Buzău, camera 21, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

(publicat la 21.11.2014)

 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău anunță disponibilitatea sumei de 60 mil. euro la nivel național pentru potențiali beneficiari interesați de promovarea unor proiecte în cadrul PNDR 2007-2014, Măsura 121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje”.
Detalii referitoare la condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile și criteriile de eligibilitate se pot obține de la sediul OJFIR Buzău, str. Marghiloman, nr. 130, tel. 0238-718001 sau pe site-ul www.apdrp.ro (Ghidul Solicitantului, Măsura 121)”.

 

 

Nota privind propunerea de reluare a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat.
Detalii

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR      Informare

 

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU, fundația Consiliului Județean Buzău.
Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

 

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 10.06.2014


Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014


Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire din data de 04.04.2014


Lista traseelor din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău rămase nesolicitate și pentru care s-au înregistrat solicitări de renunțare


În atenția operatorilor de transport rutier
Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României - ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.


Lista traseelor nesolicitate și neatribuite din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 12 februarie 2015

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 29 ianuarie 2015

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în ședinţele Consiliului judeţean Buzău


Şedinţa ordinară din 12 februarie 2015
- Hotărârea nr.14/2015 - Hotărârea nr.27/2015
- Hotărârea nr.15/2015 - Hotărârea nr.28/2015
- Hotărârea nr.16/2015 - Hotărârea nr.29/2015
- Hotărârea nr.17/2015 - Hotărârea nr.30/2015
- Hotărârea nr.18/2015 - Hotărârea nr.31/2015
- Hotărârea nr.19/2015 - Hotărârea nr.32/2015
- Hotărârea nr.20/2015 - Hotărârea nr.33/2015
- Hotărârea nr.21/2015 - Hotărârea nr.34/2015
- Hotărârea nr.22/2015 - Hotărârea nr.35/2015
- Hotărârea nr.23/2015 - Hotărârea nr.36/2015
- Hotărârea nr.24/2015 - Hotărârea nr.37/2015
- Hotărârea nr.25/2015 - Hotărârea nr.38/2015
- Hotărârea nr.26/2015 - Hotărârea nr.39/2015


Şedinţa ordinară din 29 ianuarie 2015
- Hotărârea nr. 1/2015 - Hotărârea nr. 8/2015
- Hotărârea nr. 2/2015 - Hotărârea nr. 9/2015
- Hotărârea nr. 3/2015 - Hotărârea nr.10/2015
- Hotărârea nr. 4/2015 - Hotărârea nr.11/2015
- Hotărârea nr. 5/2015 - Hotărârea nr.12/2015
- Hotărârea nr. 6/2015 - Hotărârea nr.13/2015
- Hotărârea nr. 7/2015 - Hotărârea nr.14 BIS/2015
- Notă de îndreptare eroare materială

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro