Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

| Contact  | Hartă site | Harta online a județului Buzău |

 

Acces la informaţiile de interes public

Transparenţa decizională

Aparatul de specialitate

Organigrama

Statul de funcţii

 

Declaraţii de avere şi interese

(publicate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

 

Consiliul Judeţean Buzău (2012-2016)

Aparatul de specialitate

Instituţii subordonate

 

Final de mandat:

Consiliul Judeţean Buzău (2008-2012)

Consiliul Judeţean Buzău (2004-2008)

Performanţele manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008

 

 

 

 

 

 

 

(ultima actualizare 08.05.2013)

 

 

(ultima actualizare 12.02.2014)

 

 

Biroul Teritorial Ploieşti (ultima actualizare 10.04.2014)

 

 

 

Servicii on-line

Formulare on-line

 

Echipa de mini fotbal a Consiliului Judeţean Buzău

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2014

- Câştigătoarea CUPEI ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL 2013

- CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ 2011

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România

Campania de educare şi informare O 9 Atitudine!
 

Sunt mândru că sunt buzoian şi că reprezint un judeţ cunoscut pentru locuri frumoase, tradiţii şi personalităţi care au marcat istoria.

Preşedinte:

Marian-Cristinel BÎGIU


 

Număr de vizitatori:
 

free hit counters

 

Calculul rutelor şi distanţelor rutiere între toate oraşele din România sau Europa:

 

Curs valutar

  curs valutar oferit de: curs valutar


ANUNŢURI PUBLICE

 

Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării în ședința ordinară din 28 august 2014:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județeann Buzău nr.7/2014 privind aprobarea utilizării în anul 2014 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău, rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2013

2. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2014

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Girecției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Integrare prin terapie Ocupațională Rm. Sărat

5. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.95/30.04.2014 pentru stabilirea destinației unor sume din creditele bugetare alocate din bugetul propriu al județului Buzău, în bugetul Spitalului Județean de Urgență Buzău

6. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.44/2012 pentru aprobarea promovării Cererii de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea / modernizarea Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

7. Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții ”Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni - Podul Muncii” și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției”

8. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici - formă revizuită 2 pentru proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Buzău”

9. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

10. Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău

11. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău

12. Desemnarea reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Buzău în Comisia pentru Protecția Copilului Buzău

13. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

II. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada ianuarie - iunie 2014

 

Consiliul Județean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director executiv la Direcția pentru administrarea patromoniului și investiții.
Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 10 septembrie 2014, ora 10:00 - proba scrisă și în data de 12 septembrie 2014, ora 14:00 - interviul.
Dosarele de înscriere ale candidaților se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane, salarizare - Consiliul Județean Buzău.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită.
relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, salarizare - tel. 0238-713697, 0238-414112 - int. 134 sau 127.

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, titular al P.U.Z. ”Depozit ecologic pentru deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare și stație de sortare a deșeurilor, comuna Cochirleanca, județul Buzău”, extravilan sat Roșioru, com. Cochirleanca, jud. Buzău, anunță publicul interesaat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău, în vederea obținerii avizului de mediu.

Informațiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, str. Democrației nr. 11, în zilele lucrătoare, de luni-vineri între orele 08.00 - 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul A.P.M. Buzău, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției ultimului anunț. 

 

CONSILIUL LOCAL COCHIRLEANCA
INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE
PLAN URBANISTIC  ZONAL
Iniţiator: CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
Elaborator
: S.C. GEO DATA ENGINEERING S.R.L. BUZĂU
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII
privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru Depozit ecologic pentru deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor în comuna Cochirleanca în perioada 17.07.2014 – 11.08.2014, între orele 08:30 – 13:30.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA  DEZBATEREA PUBLICĂ ORGANIZATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI COCHIRLEANCA, LA DATA DE 29 IULIE 2014, ÎNTRE ORELE 11:00 – 12:30, PENTRU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA CU PRIVIRE LA REGLEMENTĂRILE URBANISTICE PROPUSE A FI APROBATE PRIN PLANUL URBANISTIC ZONAL Depozit ecologic pentru deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor în comuna Cochirleanca”.
Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat persoanei interesate la adresa și prin modalitatea indicate de aceasta (telefon, fax, e-mail), în termen de 3 (trei) zile de la primirea acestora.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din partea primăriei este Secretara primăriei, dna. Maria BORCAN, tel./fax 0238-536.370, Email: primariacochirleanca@yahoo.com.
P
ersoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din parte inițiatorului CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU este Ștefan Florian, Unitatea de Implementare Proiect, adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, Tel. 0238-414.112, int.216, fax 0238-714.198, E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro.

 

Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Activități de Tineret și Sport
Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Activități Cultural-Recreative și Turism
Lista cererilor de finanțare aprobate în anul 2014 pentru domeniul Educație și Activități Civice
Lista solicitărilor respinse

În vederea încheierii convenţiilor de finanţare nerambursabilă beneficiarii sunt rugaţi să depună
 
Formularul de identificare
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/2012 pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile judeţului Buzău), la sediul Consiliului Judeţean Buzău, camera 23, parter.

 

Nota privind propunerea de reluare a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcției de conducere vacante de Director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat.
Detalii

 

Proiectul Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate- cod SMIS 40606 - derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Serviciul Anticorupție.
 
Adresa UNCJR       Informare

 

 

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către FUNDAȚIA COMMUNITAS BUZĂU, fundația Consiliului Județean Buzău.
Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

Fundația pentru o societate deschisă a lansat competiția ”Serendino - Unde dai și unde crapă!”, cu premii și finanțări în valoare totală de 120.000 de dolari SUA, în cadrul programului ”SEn - The Social Entreprise”, ce susține inovația în domeniul antreprenoriatului social. 
Materialul de prezentare a proiectului

 

 

Alte informaţii

Informaţii referitoare la Ajutoarele de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri transmise de SC CENTRUL DE STUDII ŞI CERCETĂRI SRL

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al proiectului "Reabilitare DJ 203H, km 0+000 - 16+000 Rm. Sărat - Buda", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul sus menţionat, propus a fi amplasat în municipiul Rm. Sărat, comuna Topliceni şi comuna Buda, judeţul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău din Buzău, str. Democraţiei nr. 11, judeţul Buzău, în zilele de luni - vineri, între orele 08:00-16:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbuzau.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, A.P.M. Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.


CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU titular al proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău: se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul mai sus menţionat, propus a fi amplasat în judeţul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău din Buzău, str. Democraţiei nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-16:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.05.2013.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, A.P.M. Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

 

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 10.06.2014


Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014


Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire din data de 04.04.2014


Lista traseelor din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău rămase nesolicitate și pentru care s-au înregistrat solicitări de renunțare


În atenția operatorilor de transport rutier
Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României - ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.
Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.


Lista traseelor nesolicitate și neatribuite din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

 

 

Informaţii publice

-

GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI, Editat de Ministerul Mediului

 

Raportul de Monitorizare pentru anul 2011 al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5919/27.04.2011

 

Raportul de monitorizare pentru anul 2010 al Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor transmis de Agenţia regională pentru Protecţia Mediului prin adresa nr.5815/02.07.2012

 

Şedinţele Consiliului Judeţean Buzău

În temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale publicăm:

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din 28 august 2014

Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 04 august 2014

Procesele-verbale pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Şedinţe.


Acte normative (inclusiv Expunerile de motive la proiectele de hotărâri) adoptate în şedinţele Consiliului judeţean Buzău

Şedinţa extraordinară din 04 august 2014
- Hotărârea nr.165/2014 - Hotărârea nr.171/2014
- Hotărârea nr.166/2014 - Hotărârea nr.172/2014
- Hotărârea nr.167/2014 - Hotărârea nr.173/2014
- Hotărârea nr.168/2014 - Hotărârea nr.174/2014
- Hotărârea nr.169/2014 - Hotărârea nr.175/2014
- Hotărârea nr.170/2014 - Hotărârea nr.176/2014
 

Şedinţa ordinară din 31 iulie 2014
- Hotărârea nr.135/2014 - Hotărârea nr.150/2014
- Hotărârea nr.136/2014 - Hotărârea nr.151/2014
- Hotărârea nr.137/2014 - Hotărârea nr.152/2014
- Hotărârea nr.138/2014 - Hotărârea nr.153/2014
- Hotărârea nr.139/2014 - Hotărârea nr.154/2014
- Hotărârea nr.140/2014 - Hotărârea nr.155/2014
- Hotărârea nr.141/2014 - Hotărârea nr.156/2014
- Hotărârea nr.142/2014 - Hotărârea nr.157/2014
- Hotărârea nr.143/2014* - Hotărârea nr.158/2014
- Hotărârea nr.144/2014* - Hotărârea nr.159/2014
- Hotărârea nr.145/2014 - Hotărârea nr.160/2014
- Hotărârea nr.146/2014 - Hotărârea nr.161/2014
- Hotărârea nr.147/2014 - Hotărârea nr.162/2014
- Hotărârea nr.148/2014 - Hotărârea nr.163/2014
- Hotărârea nr.149/2014 - Hotărârea nr.164/2014

* Notă privind rectificarea unei erori materiale la H.C.J.Buzău nr. 143/2014 și 144/2014

Actele normative pot fi accesate şi prin secţiunea
 
Acte administrative adoptate.

 

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro